A La Hán Và Bồ Tát Khác Nhau Thế Nào ?

Có nhiều Phật tử thường nghe về Bồ tát và A la hán, nhưng vẫn chưa hiểu giữa Bồ tát và A la hán khác nhau thế nào. Trong bài viết này chúng ta hãy cùng tìm hiểu.

A la hán

Những điểm khác nhau của Bồ tát và A la hán

Khác nhau về tên gọi danh xưng

Bồ tát tiếng Phạn là Bodhisatva, phiên âm là Bồ đề tát đỏa hay ngắn gọn là Bồ tát. Còn A la hán tiếng Phạn là Arahat.

Điểm khác về ý nghĩa của A la hán và Bồ tát

A la hán chỉ là phiên âm từ tiếng Phạn Arahat. Chữ Arahat hay A la hán có 3 nghĩa: Sát tặc, Vô sanh và Ứng cúng.

– Sát tặc là giết hết những phiền não trong tâm. Phiền não giống như giặc ngoại xâm, rất hung tợn và dữ dằn. Các loại phiền não gì, các A la hán cũng giết sạch hết.

– Vô sanh đồng nghĩa với Niết bàn. Vì các ngài đã đạt được cảnh giới tâm lý yên tịnh không còn sanh diệt nữa. Chính xác hơn là các ngài không còn sanh tử luân hồi.

– Ứng cúng là các ngài xứng đáng để mọi người cúng dường. 3 nghĩa của A la hán là như vậy.

Còn về Bồ tát thì có 2 nghĩa là hữu tình giác và giác hữu tình. Bồ tát cũng là một con người như chúng ta, nhưng là một con người giác ngộ và sau khi giác ngộ, các Ngài đem sự giác ngộ đó giáo hóa cho mọi người cũng đều được giác ngộ như các Ngài. Nên ai cũng có thể làm Bồ tát được cả nếu chúng ta chịu khó tu học và có tấm lòng vị tha nhân ái, giúp đỡ lợi ích mọi người, cũng đều gọi là Bồ tát. Nói chung Bồ tát chỉ là một con người, nhưng là người giác ngộ, làm lợi mình và lợi người, đó là Bồ tát.

Khác về hình thức của Bồ tát và A la hán

Bồ tát không nhất thiết phải là người xuất gia mà người tại gia vẫn có thể trở thành bồ tát. Vì thế Bồ tát có tại gia và xuất gia. Còn đối với A la hán thì phải là người xuất gia, vì các ngài thọ đại giới Tỳ kheo hoặc Sa môn.

Khác về giới luật của Bồ tát và A la hán

Với A la hán khi tu nhân gọi là Tỳ kheo thọ 250 giới. Khi chứng quả gọi là A la hán. Nghĩa là các ngài nặng về phần giới tướng, không đặt nặng về giới tánh.

Còn Bồ tát thì nặng về phần giới tánh và có tam tụ tịnh giới. Ngoài ra còn thọ 10 giới trọng và 48 giới khinh, tổng cộng là 58 giới. Đó là với Bồ tát xuất gia. Còn Bồ tát tại gia thì gồm có 6 giới trọng và 28 giới khinh. Nói tam tụ tịnh giới có nghĩa là : Tam là ba, tụ là nhóm, tịnh là trong sạch, giới gọi là ngăn cấm. Tam tụ tịnh giới, nghĩa là 3 nhóm giới của Bồ tát.

– Nhiếp luật nghi giới (dứt các điều ác)
– Nhiếp thiện pháp giới (hành các điều lành)
– Nhiêu ích hữu tình giới (độ tất cả chúng sinh)

Khác về tâm niệm giữa Bồ tát và A la hán

A la hán chỉ lo tự độ mình thôi, chứ không nghĩ đến độ người khác. Nên các Ngài bị Phật quở là Trầm không trệ tịch hay Khôi thân diệt trí. Còn với Bồ tát thì Phật khen có tâm lượng rộng lớn. Vì Bồ tát vừa lo độ mình mà còn nghĩ đến độ chúng sinh.

Khác về pháp tu giữa Bồ tát và A la hán

A la hán sau khi nghe Phật giảng pháp Tứ Đế: khổ, tập, diệt, đạo, rồi, các Ngài ứng dụng tu hành. Từ đó mà các Ngài chứng quả A la hán. Hay còn gọi các Ngài là Thanh văn, nghĩa là nhờ nghe pháp âm của Phật mà tu hành chánh quả. Ngược lại Bồ tát thì ứng dụng thực hành pháp Lục độ. Tức bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ.

Khác về quả vị

Hàng A la hán chứng được quả vị Niết bàn, mà Niết bàn của các Ngài gồm có hai loại: Hữu dư y niết bàn và Vô dư y niết bàn. Còn Bồ tát thì gọi là Vô trụ xứ niết bàn. (Niết bàn không có chỗ nơi an trụ cố định).

Khác về độ sanh

A la hán sau khi chứng quả các Ngài an trụ quả vị Niết bàn mà không ra độ sanh. Ngược lại, Bồ tát ngoài việc tự lợi, các Ngài luôn lấy việc độ sanh làm lợi ích cho muôn loài không biết mỏi mệt.

Khác ở bản nguyện

Bản nguyện của A la hán lúc tu nhân chỉ lo diệt trừ hết phiền não rồi an trụ Niết bàn, không ra độ sanh. Dù có đi, cũng không được rộng lớn. Ngược lại, bản nguyện của các vị Bồ tát rất rộng lớn, như Bồ tát Địa Tạng nói “Chừng nào địa ngục trống không, thì Ngài mới thành Phật”. Nhưng biết bao giờ địa ngục mới trống không, đó là một đại nguyện.

Khác ở tiến trình tu chứng

A la hán từ địa vị phàm phu các Ngài phải trải qua các ngôi vị, như Tứ gia hạnh: Noãn, Đảnh, Nhẫn, Thế đệ nhất và 3 quả vị: Tu đà hoàn, Tư đà hàm và A Na hàm rồi mới đến quả vị A la hán. Còn Bồ tát phải tuần tự trải qua 52 ngôi vị. Từ địa vị Thập tín, Thập trụ, Thập hạnh, Thập hồi hướng, Thập địa rồi bước lên Đẳng giác và cuối cùng là Diệu giác tức thành Phật.

Nói chung, A la hán và Bồ tát gồm có 10 điểm khác biệt chính sau đây :

  1. Khác về danh xưng
  2. Khác về ý nghĩa
  3. Khác về hình thức
  4. Khác về giới luật
  5. Khác về tâm niệm
  6. Khác về pháp tu
  7. Khác về quả vị
  8. Khác về độ sanh
  9. Khác về bản nguyện
  10. Khác về tiến trình tu chứng

Quý đạo hữu Phật tử có nhu cầu thỉnh tranh, tượng Phật vui lòng liên hệ hotline 0981.993.020 hoặc tham khảo các mẫu tranh tượng tại Fanpage : https://www.facebook.com/pg/TranhTuongPhatThienTam/photos/