Tác Dụng Của Lần Tràng Hạt Bồ Đề

Dù là Phật tử tu theo pháp môn niệm Phật, thường lần tràng hạt bồ đề để niệm Phật, nhưng vẫn có nhiều người chưa hiểu rõ ý nghĩa của nó như thế nào. Xưởng tranh tượng Phật Mandala thường nhận được những câu hỏi như : Vòng tràng hạt có bao nhiêu hạt ? Tại sao phải xâu kết làm 108 hạt, mà không phải là 107 hay 109? Vậy 108 có ý nghĩa gì? Và tại sao khi niệm Phật, tay cần phải lần chuỗi ? Điều đó tác dụng gì cho việc tiêu trừ phiền não không?

Tràng hạt bồ đề niệm phật

Ý nghĩa của 108 tràng hạt bồ đề trong Phật giáo

Tràng hạt bồ đề là một trong những phương tiện trong rất nhiều loại khác. Trong Phật giáo có muôn ngàn phương tiện. Mọi hình thức pháp khí hoặc vật thể đều là những phương tiện. Mặc dù vậy, không phải vô cớ mà tràng hạt phật giáo được bày ra. Tất nhiên, mỗi một hình thức của một vật thể đều có một ý nghĩa biểu trưng riêng biệt của nó.

Chẳng hạn như cái trống, cái chuông, cái mõ…Điều quan trọng cần hiểu là nương phương tiện để đạt cứu cánh, giống như nhờ nôm mà bắt được cá, nhờ ná mà bắt được chim. Nếu nói theo từ ngữ cung cách nhà thiền thì “kiến sắc minh tâm”. Hoặc có thể hiểu là “nương sự để hiển lý, sự lý phải viên dung”. Đây là cái chủ đích chính yếu mà Phật giáo nhắm tới và đó cũng là thái độ khôn khéo của người tu học Phật.

Vậy tại sao chuỗi hạt được xâu lại thành 108 hạt mà không phải 107 hay 109 ?

Lí do có con số 108 là vì người ta đem 6 căn, 6 trần và 6 thức cộng lại, thành ra thập bát giới (18) rồi nhân cho 6 món căn bản phiền não (tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến) thành ra có con số là 108 (18 x 6 = 108). Nhưng ngoài ra xưởng tranh tượng Phật Mandala cũng xin giải thích thêm một ít về con số 108 này.

Như các Phật tử đều biết, trong khế kinh Phật có dạy, sở dĩ chúng sinh cứ trôi lăn mãi trong vòng sinh tử luân hồi, gốc từ nơi vô minh. Mà vô minh có ra, gốc từ ở nơi căn, trần và thức. Thường gọi chung là Thập bát giới.

Ba thứ này nếu xét kĩ, thì lỗi là ở nơi căn và thức, chứ trần (sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp) không có lỗi gì cả, vì chúng chỉ là đối tượng nhận thức của căn và thức mà thôi. Khi căn (nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý) tiếp xúc với trần khởi thức phân biệt. Khi ý thức phân biệt lại cộng thêm 6 món căn bản phiền não vào. Chúng hợp tác cùng chung làm việc với ý thức một cách rất chặt chẽ, đắc lực, nên mới có phân biệt tốt xấu, rồi sinh tâm yêu ghét. Cái niệm yêu ghét phát sinh là gốc từ ở nơi: tham, sân, si. Đây là đầu mối của vô minh phiền não.

Từ đây, mới tạo nghiệp để thọ khổ. Nói một cách nghiêm khắc và ngắn gọn hơn, thì như kinh Lăng Nghiêm, Phật có chỉ “luân hồi hay giải thoát, gốc từ ở nơi 6 căn mà ra”. Vì vậy Phật tử thấy rằng, ba thứ này cực kì quan trọng mà mỗi hành giả cần quan tâm để đoạn trừ phiền não. Mà muốn đoạn trừ phiền não, thì hành giả cần phải có phương tiện, hay một pháp môn hành trì. Đối với người tu tịnh nghiệp, thì Phật Tổ đều dạy cần phải niệm Phật. Với pháp môn niệm Phật, để đi đến nhất tâm, thì bước đầu cần phải có phương tiện để cột tâm. Phương tiện đó, ngoài câu niệm Phật ra, còn cần phải có thêm tràng hạt để lần từng hạt theo mỗi câu hiệu Phật làm chuẩn cứ trong khi niệm Phật công cứ.

Khi niệm Phật tại sao tay phải lần tràng hạt bồ đề?

Khi niệm Phật không nhất thiết ai cũng phải lần chuỗi. Việc này còn tùy thuộc vào thói quen và căn tính của mỗi người. Nhưng đối với những liên hữu nào đã phát nguyện niệm Phật công cứ, theo lời chư Tổ Liên tông đã chỉ dạy, thì cần nên lần chuỗi để tiện bề đếm số đúng như lời mình đã phát nguyện. Vì đối với những người sơ cơ, nhiều nghiệp chướng như chúng ta, tâm chưa thuần nhất, còn đầy rẫy vọng tưởng tạp loạn, thì tốt hơn hết tay nên lần chuỗi, để khi niệm Phật dễ cột tâm hơn. Ngoài ra, chúng ta cũng biết người tu tịnh nghiệp, thì tam nghiệp (thân, khẩu, ý) cần phải giữ thanh tịnh. Tay lần chuỗi thuộc về thân nghiệp, miệng niệm Phật thuộc về khẩu nghiệp, ý chuyên chú vào câu hiệu Phật không rời ra, thuộc về ý nghiệp. Trong kinh cũng chỉ ra “Tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây phương”. Vì vậy tay lần chuỗi cũng là mục đích để ghi nhớ mỗi một hạt chuỗi là niệm một câu hiệu Phật, đồng thời cũng là để ghi nhớ số không nhầm lẫn.

Lần tràng hạt niệm phật có tác dụng tiêu trừ phiền nào không ? Lần tràng hạt đúng cách chưa ?

Điều này hẳn nhiên là có. Tràng hạt chỉ là một phương tiện trong rất nhiều phương tiện khác. Phật tử dùng tràng hạt để niệm Phật. Nhờ lần chuỗi ghi số câu mà tâm ít hỗn loạn hơn. Nhưng cần nhớ, điều quan trọng để tiêu trừ phiền não chính là ở tâm. Người niệm Phật, tay lần chuỗi mà tâm hỗn loạn, suy tính điều bậy, nghĩ xấu thì đó chỉ là miệng niệm, chứ không định tâm.

Định tâm là mục đích của việc niệm Phật. Niệm Phật là nhớ Phật, nhưng lại không nhớ, chỉ nhớ những chuyện hỗn tạp khác, như vậy không đúng ý nghĩa niệm Phật. Do đó, muốn mau hết phiền não, Phật tử phải giữ tâm và tiếng cho đồng nhất, phải thường xuyên niệm câu hiệu Phật rõ ràng. Trong quyển sách Hạ Thủ Công Phu niệm Phật, Đại lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh có khuyến nhắc người niệm Phật bằng một bài kệ như sau:

Nam mô A Di Đà!
Không gấp cũng không hưởn
Tâm tiếng hiệp khắn nhau
Thường niệm cho rành rõ
Nhiếp tâm là định học
Nhận rõ chính huệ học
Chánh niệm trừ vọng hoặc
Giới thể đồng thời đủ
Niệm lực được tương tục
Đúng nghĩa chấp trì danh
Nhứt tâm Phật hiện tiền
Tam muội sự thành tựu
Đương niệm tức vô niệm
Niệm tánh vốn tự không
Tâm làm Phật là Phật
Chứng lý pháp thân hiện
Nam Mô A Di Đà!
Nam Mô A Di Đà!
Cố gắng hết sức mình
Cầu đài sen thượng Phẩm.

Quý đạo hữu Phật tử có nhu cầu thỉnh tranh, tượng Phật vui lòng liên hệ hotline 0981.993.020 hoặc tham khảo các mẫu tranh tượng tại Fanpage : https://www.facebook.com/pg/TranhTuongPhatThienTam/photos/